CRISTINA ALONSO SALGADO
                            Investigadora en formación. Área de Dereito Procesual
                                         Universidade de Santiago de Compostela


       
 


FORMACIÓN

-Licenciatura Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela

-Licenciatura en Ciencias Políticas pola Universidade de Santiago de Compostela

-Diplomatura en Ciencias Criminolóxicas e da Seguridade Pública pola Universidade de Santiago de Compostela (en curso)

-Posgrao, Curso de Especialización en Mediación pola Universidade de Santiago de Compostela

-Posgrao, Curso de Especialización en Especialista en Mediación Comunitaria e Conflitos Políticos pola Universidade de Santiago de Compostela

-Master en práctica procesual civil pola Universidade Nacional de Educación a Distancia

-Master en Mediación pola Universidade de Santiago de Compostela

-Diploma de Estudos Avanzados pola Universidade de Santiago de Compostela

-Etapa de Tese pola Universidade de Santiago de Compostela


COORDINACIÓN DE OBRAS COLECTIVAS

-“Violencia de género y Justicia”, Servizo de publicacións e intercambio científico da Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2013. Premio á mellor monografía nas áreas de Ciencias Xurídicas e Económicas nos “XVII Premios Nacionales de Edición Universitaria”.
-"Comentarios a la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles", Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.


ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Título: Secretaria do Curso de Verán da Universidade de Santiago de Compostela “Muller, Igualdade e Dereito; unha lacra máis: a violencia de xénero”
Tipo de actividade: Curso de Verán Ambito: Universidade de Santiago de Compostela
Data: 14, 15, 16/07/2008

Título: Secretaria do Curso de Verán da Universidade de Santiago de Compostela “Mecanismos de cooperación xudicial en España e con outros países: a loita contra o crime organizado”
Tipo de actividade: Curso de Verán Ambito: Universidade de Santiago de Compostela
Data: 21, 22, 23/07/2008

Título: Secretaria do Curso de Verán da Universidade de Santiago de Compostela “A mediación como mecanismo de solución de conflitos: a convivencia social”
Tipo de actividade: Curso de Verán Ambito: Universidade de Santiago de Compostela
Data: 17, 18, 19/09/2008

Título: Secretaria do Curso de Verán da Universidade de Santiago de Compostela “Un mundo de iguais: loitando pola igualdade e contra a violencia de xénero”
Tipo de actividade: Curso de Verán Ambito: Universidade de Santiago de Compostela
Data: 15,16,17/07/2009

Título: Secretaria do Curso de Verán da Universidade de Santiago de Compostela “Mediación familiar e xénero”
Tipo de actividade: Curso de Verán Ambito: Universidade de Santiago de Compostela
Data: 7, 8, 9 e 10/09/2010

Título: Colaboradora de Organización do Seminario de Expertos/as “A violencia sobre as mulleres: a mediación, unha solución”.
Tipo de actividade: Semianario Ambito: Estatal
Data: 16/02/2011

Título: Secretaria Académica das Primeiras Xornadas Compostelás de Temas Actuais de Dereito Procesual e Dereito Penal.
Tipo de actividade: Xornadas Interuniversitarias Ambito: Estatal
Data: 14 e 15/03/2011

Título: Membro da organización de las Jornadas “Actualidade xurídica ao redor ás parellas de feito” organizadas na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela pola Profesora Marta Requejo Isidro e Raquel Castillejo Manzanares.
Tipo de actividade: Xornadas Interuniversitarias Ambito: Estatal
Data: 27 e 28/04/2011

Título: Secretaria do Curso de Verán da Universidade de Santiago de Compostela “Mediación con menores: escolar, familiar...”
Tipo de actividade: Curso de Verán Ambito: Universidade de Santiago de Compostela
Data: 19, 20, 21 e 22/07/2011

Título: Coordinadora das Xornadas “Diálogos con la Justicia”, organizadas pola Asociación Profesional da Maxistratura, a área de Dereito Procesual e a Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela.
Tipo de actividade: Xornadas Ambito: Universidade de Santiago de Compostela
Data: 26 e 27/10/2011

Título: Secretaria Académica do Congreso Internacional “Violencia de xénero e Xustiza”, organizado polo grupo de investigación Iustitia Omnibus e celebrado na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela.
Tipo de actividade: Congreso Ambito: Internacional
Data: 16 e 17/11/2011

Título: Secretaria Académica do Curso de Verán “Cooperación xudicial internacional: aspectos civís e penais”, dirixido pola Profesora Castillejo Manzanares na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela.
Tipo de actividade: Curso de Verán Ambito: Universidade de Santiago de Compostela
Data: 17, 18, 19 e 20/07/2012

Título: Secretaria Académica do Congreso Internacional “Mediación e Violencia de Género” dirixido pola Profesora Castillejo Manzanares na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela.
Tipo de actividade: Congreso Internacional Ambito: Internacional
Data: 29, 30, e 31/10/2012

Título: Secretaria Académica do Curso de verán “A mediación de actualidade: mediación en asuntos civís e mercantís e mediación penal” dirixido pola Profesora Castillejo Manzanares na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela..
Tipo de actividade: Curso de Verán Ambito: Universidade de Santiago de Compostela
Data: 16, 17, 18 e 19/07/2013

Título: Secretaria do Curso de Verán da Universidade de Santiago de Compostela “Un ano de conflitos xurídicos: da doutrina Parot ao caso Prestige”
Tipo de actividade: Curso de Verán Ambito: Universidade de Santiago de Compostela
Data: 15-18/09/2014

Título: Secretaria académica do Congreso Internacional “Mediación e violencia de género”
Tipo de actividade: Congreso Internacional Ambito: Internacional
Data: 29-31/10/2014


OUTROS MÉRITOS

“O Proceso de Constitucionalización da Unión Europea”. Actividade adscrita á Cátedra Jean monet, Universidade de Santiago de Compostela, impartido durante o curso académico 2005-2006 polo Profesor Antonio-Carlos Pereira Menaut. Concedidos 3 créditos de libre elección, correspondentes a 30 horas.

· “Dereito Constitucional da Unión Europea”. Actividade adscrita á Cátedra Jean Monet, Universidade de Santiago de Compostela, impartido durante o curso académico 2005-2006 polo Profesor Antonio-Carlos Pereira Menaut. Concedidos 8 créditos de libre elección, correspondentes a 80 hoas lectivas.

· Validación dos Cursos de iniciación e perfeccionamento de Lingua Galega, 4 de outubro de 2005, Instituto de Ensinanza Secundaria San Tomé de Freixeiro de Vigo da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, en virtude da Orde do 25 de abril de 1989.

· “O espazo de libertade, seguridade e xustiza: as políticas de migración e asilo na Unión Europea (IV Seminario)”. Actividade adscrita á Cátedra Jean Monet impartida pola área de Dereito Internacional Público e Relacións Internacionais da Universidade de Santiago de Compostela. Celebrado en Santiago de Compostela durante o mes de marzo do 2006. Concedidos 2 créditos de libre elección, correspondentes a 20 horas.

· “Protección do consumidor no mercado inmobiliario, ofertas e promocións”, celebrado en Santiago de Compostela, os días 24, 25 e 26 de Abril do 2006 e impartido durante 20 horas lectivas polo Instituto Galego de Consumo, dependente da Consellaría de Innovación e Industria.

· “Curso de procedementos de contratación administrativa” do 05/06/2006, organizado por GESAN (Gestión de Estudios y análisis S.L.), 175 horas.

· Curso de inglés intensivo de verán, impartido polo Eden House College (membro do English UK e do British Council) e celebrado en Londres do 23 de xullo do 2006 ao 6 de agosto do mesmo ano.

· Bolseira do proxecto de investigación de cooperación en Contratos e Convenios (BC). Departamento de Dereito Común da Facultade de Dereito, Universidade de Santiago de Compostela. Ao amparo deste proxecto de investigación, desenvolvín a función de presidenta do colexio de arbitraxe xurídico en materia de consumo, na Delegación de Pontevedra do Instituto Galego de Consumo, entre o 20 de marzo do 2006 e o 31 de decembro do mesmo ano.

· Curso de “Xestión da Innovación” do 15/02/2008 ata 07/03/2008, organizado pola Confederación de Empresarios de A Coruña, 45 horas.

· Asistencia á Xornada “A nova lei de contratación pública: novidades e implicacións para as empresas”, organizado por Asociación para el progreso de la dirección (APD Noroeste), celebrado o 6 de marzo de 2008, 8 horas.

· Asistencia ás Xornadas sobre “A nova Lei 30/2007, de 30 de outubro de Contratos do Sector Público”, organizadas pola Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia e celebradas en Santiago de Compostela, os días 3 e 4 de abril de 2008, cunha duración de 10,10 horas.

· “Curso de Dirección Estratéxica” organizado pola Unión Sindical Obreira e o Grupo Femxa polo sistema de teleformación con cargo ao Fondo Social Europeo, do 25 de marzo de 2008 ao 15 de maio do mesmo ano. 79 horas.

· Curso básico a distancia de prevención de riscos laborais, organizado por FORGA, Formación para a Orientación Profesional, Emprego e Formación en Galicia, do 25 de marzo de 2008 ao 25 de maio de 2008, en Santiago de Comnpostela, 55 horas lectivas.

· Curso de Resolución de Conflitos, organizado por FORGA, Formación para a Orientación Profesional, Emprego e Formación en Galicia, do 25 de marzo de 2008 ao 25 de maio de 2008, en Santiago de Compostela, 55 horas lectivas.

· Asistencia ao Curso de verán da Universidade de Santiago de Compostela, “Muller, igualdade e Dereito; unha lacra máis: a violencia de xénero, celebrado en Santiago de Compostela, os días 16, 17 e 18 de xullo de 2008, de 30 horas lectivas.

· Asistencia ao Curso de Verán da Universidade de Santiago de Compostela, “Mecanismos de cooperación policial e xudicial en España e con outros países: a loita contra o crime organizado”, celebrado os días 21, 22 e 23 de xullo de 2008, de 30 horas lectivas.

· Asistencia ao Curso de verán da Universidade de Santiago de Compostela, “A mediación como mecanismo de solución de conflitos: a convivencia social”, celebrado os días 17, 18 e 19 de setembro de 2008 en Noia (A Coruña), de 30 horas lectivas.

· Curso sobre Mediación Familiar organizado polo Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela, os días 19, 23, 26 e 29 de setembro de 2008, celebrado en Santiago de Compostela e cunha duración de 8 horas.

· Asistencia ás Xornadas sobre a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, organizadas pola Asesoría Xúridica Xeral da Xunta de Galicia, celebrado o 16 e 17 de outubro de 2008 en Santiago de Compostela, unha duración de 11 horas.

· Asistencia ás Xornadas “As Administracións públicas son persoas. Cara o emprego público do século XXI”, organizadas pola Escola Galega de Administración Pública e celebradas en Santiago de Compostela, os días 27 e 28 de novembro de 2008 cunha duración de 10 horas lectivas.

· Socia fundadora e Secretaria da Xunta Directiva da Asociación Profesional Galega para a Mediación e a Igualdade de Xénero de Galicia.

· Membro do Grupo de Investigación da Universidade de Santiago de Compostela “O conflito e os mecanismos de solución con perspectiva de xénero”, en calidade de Colaboradora Externa.

· Asistencia á Xornada formativa para operadoras/es xurídicas/os, de 4 horas de duración, organizado polo Servizo Galego de Igualdade, organismo dependente da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, celebrada o 21 de xaneiro de 2009.

· Asistencia ao Curso de Verán da Universidade de Santiago de Compostela “Xustiza e novas tecnoloxías: a modernización da Xustiza en España, unha tarefa pendente”, celebradas en Vilagarcía de Arousa os días 15,16 e 17 de setembro do 2009, de 30 horas lectivas.

· Asistencia ao Curso de Verán da Universidade de Santiago de Compostela “O conflito e as súas técnicas de solución: a negociación e a mediación”, celebrado os días 22, 23 e 24 de setembro do 2009 en Muros (A Coruña), de 32 horas lectivas.

· Asistencia ao Curso “Contra a violencia, gana a Lei”, organizado pola Área de Dereito Procesal da Universidade de Santiago de Compostela, celebrado en Santiago de Compostela o 18 de novembro de 2008, 2 horas lectivas.

· Seminario “Políticas para a muller”, organizado polo Instituto de Estudos Políticos e Sociais, celebrado en A Coruña os días 14 e 15 de outubro de 2008.

· Asistencia ás Xornadas “A persecución dos actos de piratería nas costas somalís”, organizadas pola Academia Galega de Seguridade Pública, a Universidade de Santiago de Compostela e financiadas pola Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, os días 14 e 15 de xaneiro de 2010 cunha duración de 10 horas lectivas.